Narzędzia, które powinien znać każdy przedsiębiorca – generator not księgowych

bezpłatny generator not księgowych

Każda osoba prowadząca firmę na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków procedury windykacyjnej, a może wystawiać niezwłocznie?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez obowiązku uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy utrzymywanych częstokroć przez lata dobrych układów biznesowych. W końcu przyczyną opóźnienia we wniesienia należności mogą być krótkotrwałe problemy finansowe lub niespodziewane przeoczenie dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Skorzystaj z bezpłatnego generatora not księgowych na 40 euro

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Zainteresowanym polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która wyposażona jest także w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]